نقد مسیحیت تبشیری – دوره مقدماتی

پشتیبان برگزاری این دوره اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان می باشد. لذا از واحد فرق و ادیان اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان حجت…