درباره ما

درباره ما

مرکز آموزش مجازی پژوهشکده مطالعات معنوی با هدف انتشار آموزش های عمومی و تخصصی در رابطه با مباحث معنوی تأسیس شده است. این سایت در دو شاخۀ معنویت اسلامی و معنویت های نوظهور به ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت می پردازد. این آموزش ها شامل نقد و بررسی جریان های معنوی نوظهور، معنویت در ادیان و مباحثی پیرامون معنویت اسلامی می شود. امیدواریم که این سایت در ارتقاء سواد معنوی جامعه مؤثر باشد و به مخاطبان کمک کند تا با آگاهی بیشتر جهت گیری های معنوی خود را برگزینند و در جهت شکوفایی معنوی پیش روند.